Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Päivitetty 24.3.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ
Toiminimi: Atlas One Oy
Y-tunnus: 2758783-3
Osoite: Anttilantie 51, 07150 Laukkoski

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nadezda Sorokina
Puh. +358 45 868 8999
nadezda.sorokina@atlasone.fi

3. REKISTERIN NIMI
Atlas One Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin tarkoituksena on asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käytetään asiakaspalveluun, viestintään ja palveluiden markkinoimiseen. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakas- ja sidosryhmärekisteriin talletetaan Atlas One Oy:n asiakkaat, yhteistyökumppanit, mediayhteydet, satunnaiset tilaisuuksiin osallistujat sekä muut sidosryhmät.
Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä sekä tarvittaessa laskutustiedot ja yrityksen perustamista tarvittavat tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasrekisterin henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, yhteistyökumppaneilta ja muista luotettavista lähteistä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Lähtökohtaisesti emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yritys- tai liiketoimintakaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja, mikäli arvioimme että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, rekisteröityjen tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.
Atlas One Oy ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. TIETOJEN SÄILYTYS
Atlas One Oy poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi. Henkilötiedot tuhotaan allekirjoittamalla. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Atlas One Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin tietokannat ja niistä otetut varmistukset on suojattu asianmukaisesti. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

11. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

12. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojensa oikaisemista tai täydentämistä taikka rekisterissä olevien tietojensa poistamista. Mikäli henkilötiedoissa on virhe, se oikaistaan viipymättä.

13. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

14. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset verkkopalveluumme. Asiakas hyväksyy muutetut sopimusehdot jatkamalla Atlas One Oy:n palveluiden käyttöä. Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimusliite ei siten edellytä asiakkaalta allekirjoitusta tai muita aktiivisia toimenpiteitä.

ВЫВЕДИТЕ ВАШ БИЗНЕС
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Scroll to Top